सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Sealed Quotation Notice HEDITH/SQ/GOODS/04/2080-081 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/97 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Login Credentials सम्बन्धमा (DOR Office Use Only) सडक विभाग २०८० माघ १५ फाइल उपलब्ध छैन
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/98 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/96 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/95 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 करारमा सुरक्षा सेवा खरिदकाे दरभाउपत्र आब्हवान सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, हेटौडा २०८० माघ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/93 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/94 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/92 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (दोश्रो त्रैमासिक 2080/81) सडक डिभिजन, शिवपुर २०८० माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/91 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/90 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/89 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/87 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/88 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्