सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम
सेवाको विवरण : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम
सेवा कसरी गर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम
सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका शर्तहरु : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम
सेवा प्राप्त गर्नको लागी आवश्यक पर्ने फारामहरु (डाउनलोड गर्न सकिने)

 

स्थान : नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिका, कारकाँदो, बाँके ।
सम्पर्क नं. : ०८१—५५०३९१
फ्याक्स नं. :  ०८१—५५०३९१

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation