कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कृष्ण केशब सुवेदी 9851206631
2 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सन्दिप डाँगी 9849981943 sandipdangi27@gmail.com
3 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पवन कुमार साह pavanshah96@gmail.com
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway राकेश कुमार राय 9860673347 rakeshray2072@gmail.com
5 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई.गुरु प्रसाद अधिकारी 9857860203
6 Section Officer Third Class Account Account उदयराज भण्डारी 9858036457 bhandariur33@gmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पवन जोशी 9848641880 joshipawan1880@gmail.com
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नारायण दहाल 9841302943 dahalnarayan681@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नवराज गिरी 9840064498 giriraj1154@gmail.com
10 Engineer Third Class Engineering Civil Highway दिपेन्द्र कुमार साह 9844859545 sahdipendra914@gmail.com
11 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.महेश बि.क. 9857834159
12 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.अन्जु सुवेदी 9842361665
13 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.बिकेश लाखे 9843518556
14 Engineer Third Class Engineering Civil Highway Ujjwal Kumar Jha 9865169594 ujjwal.cib20@gmail.com
15 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account माया के.सी. खड्का 9868634782
16 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration बालकृष्ण दाहाल 9847827327
17 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration चिन्तामणि पार्धे 9844952959
18 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway अंकेश कुमार झा 9801679321
19 Sub Engineer Toyaram Dangi 9868602480
20 Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway काशिराम चौधरी 9849255947
21 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रकाश चन्द्र रावत 9868345831 rawatpc431@gmail.com
22 Office Assistant Classless राम लौटन चौधरी 9847829896
23 Office Assistant Classless प्रेम लाल जैसी 9843521811
24 Office Assistant Classless सिता चौधरी 9847899903
25 Office Assistant Classless बाल कुमारी चौधरी 9806208652