कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway विवस बाबु सदादेव ९८४९९४७१८२ biwasbasnet458@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अरबिन्द कुमार गुप्त ९८०७११४३०२ arbindgupta333@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway भरत श्रेष्ठ
4 Accountant Non Gazatted First Class Account Account नारायण प्रसाद जोशी
5 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration लोग बहादुर सिजापति 9848065357
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway अनिल जैसवाल ९८२१८५६५३७ anil_raj.j@hotmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पुरुसोत्तम महतो ९८४७९००८८५
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway अभिशेख रंजन
9 Computer Operator प्रतिभा पुरी