कार्य क्षेत्र

मुख्य कार्यक्षेत्र :​​​​​
  • सडक र नवप्रर्वतन (सुरुङ्ग तथा वैकल्पिक यातायात) सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।
  • सडक विभागको जनशक्तिको दक्षता /शिप अभिवृद्धि गर्ने ।
  • सडकहरुको निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न प्राप्त निर्माण सामाग्रीहरूको परिक्षण कार्य गर्ने |
  • सडकको मापदण्डहरु (Standard Specification) तथा निर्माण कार्यको Norms तर्जुमा गर्ने र पुराना मापदण्डहरु लाई अध्यावधिक गर्ने |
  • केन्द्रिय सडक प्रयाेगशालाकाे सञ्चालन गर्ने ।