हाम्राे बारेमा

शाखाहरु:
अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा
सडक क्षेत्र शिप विकास शाखा
नवप्रवर्तन (सुरुङ्ग तथा वैकल्पिक यातायात) शाखा
केन्द्रिय सडक प्रयाेगशाला

उद्देश्य :
विभागको  जनशक्तिको दक्षता /शिप अभिवृद्धि गर्ने :

कार्यविधि :
क) देश /विदेशमा Trainning उच्च शिक्षा, Seminar, सम्मेलन, कार्यशाला, अध्ययन Tour  आदिको पहिचान गरी Trainning Plan, Program तयार पार्ने कार्य गर्ने ।

 • स्वीकृत Trainning Program  को जानकारी श्री सडक विभाग अन्तर्गत रहेका  निकायमा गराउने |

 • शाखा प्रमुखरुसंग छलफल गरी Job अनुसार आवश्यक पर्ने Training पहिचान गरी त्यसको Course तथा ToR तयार गर्ने, गराउने |

 • सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यत्ति/स‌स्थाको खोजी  र सहभागीहरुको चयन तथा Logistic Supports (Trainning स्थान, Transport सामाग्री) व्यवस्था मिलाउने; Payment को लागि Recommend गर्ने | यी कार्यहरु स्वीकृत कार्यक्रमको समयावधि भित्र सम्पन्न गर्ने |

ख) विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट गरिएका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन संकलन गरी Documentation आगामी आ.व. को प्रथम चौमासिक भित्र सम्पन्न गर्ने
ग) संस्थागत विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाहरुको सदस्य बन्ने |
घ) पासपोर्ट तथा भिसा उपलब्ध गराउने तर्फ कार्यवाही अघि बढाउने |


केन्द्रिय सडक प्रयाेगशाला

कार्य विवरण :

१.१ सडकहरुको निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न प्राप्त निर्माण सामाग्रीहरूको परिक्षण कार्य गर्ने |

१.२ सडकको मापदण्डहरु (Standard Specification) तथा निर्माण कार्यको Norms तर्जुमा गर्ने र पुराना मापदण्डहरु लाई अध्यावधिक गर्ने |

कार्यविधि :

२.१ सडकहरुको निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न प्राप्त निर्माण सामाग्रीहरूको  परिक्षण कार्य गर्ने ।

 • निर्माण सामाग्री परिक्षण गर्न भनी व्यक्ति  वा संस्थानबाट प्राप्त निवेदनहरू दर्ता गर्ने  ।
 • प्राप्त निर्माण सामाग्री परिक्षणमा लाग्ने राजश्व Geo technical section, Gabion wire, Cement concrete, Bitumen test  सेक्सनका ल्याब अधिकृतहरूले निर्धारण गरी बैंकमा जम्मा गर्न लगाउने वा लेखा शाखामा रकम संकलन गरी बैंकमा जम्मा गर्ने ।
 • Geo technical section, Gabion wire, Cement concrete, Bitumen test  सेक्सनबाट  ल्याब परिक्षणा आधारमा रिपोर्ट तैयार गर्ने ।

२.२  सडक गुणास्तर व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सामाग्री तयार गरी विभिन्न सडक प्रबिधिकहरुको लागी तालिम संचालन गर्ने  ।

 • तालिम दिन आवस्यक  वर्ग र तीनको तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने  ।
 • पहिले दिईएका तालिमको मुल्यांकन गर्ने ।
 • तालिम सामाग्री तयार गर्ने र स्रोत व्यक्तिको छनौट गर्ने ।

२.३ सडकको मापदण्डहरु(Standard Specification ) तथा निर्माण कार्यको Norms तर्जुमा गर्ने र पुराना standard  लाई अध्यावधिक गर्ने |

 • प्राप्त सुझाबहरु संकलन  गर्ने |
 • सुझाबहरु अन्य देशमा रहेको मापदण्ड संग तुलना गरी नेपाली सडकमा कार्यान्बयन गर्न सकिने नसकिनेजाँच गर्ने ।
 • सडक सम्बन्धी उपयोगी नया निर्माण सामाग्रीहरू प्रयोग गर्न मापदण्डहरु तैयार गर्ने ।
 • सडक सम्बन्धी मापदण्डहरु र सम्बन्धित अन्य मुलुकका मापदण्डहरु अनुसार नेपाल गुणास्तरमा राख्न सघाउने ।
 • मापदण्डहरु अनुसार काम नभएको भए त्यसको औचित्य तर्कसंगत भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने ।