APG को म्याद थप गरी पेश गर्ने बारे

२०७५ जेठ २४

मिति २०७५/०२/२३

विषय – पेश्की जमानत APG को म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त विषयमा यस कार्यालयसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता अनुसार विभिन्न बैंकबाट जारी गरीएको  बैंक जमानत APG को आधार दिइएको मोविलाईजेशनको म्याद यथाशिघ्र पुन २०७५ पौष मसान्तसम्म थप गरी यस कार्यालयमा पेश हुने व्यवस्थाको लागि अनुरोध छ । म्याद थप नगर्ने सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई म्याद सकिने मितिको दोस्रो दिन भित्र  जमानत रकम राजश्व खातामा दाखिला गरी पे.फ. गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कास्कीको नाममा सो बराबरको रकमको चेक जारी गरी यस कार्यालयमा पठाईदिनु हुन नेपाल राष्ट्र बै‍ंक पोखरालाईअनुरोध गरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।