कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Superintending Engineer First Class Engineering Civil Highway रोहित कुमार बिसुराल phphulaki@gmail.com
2 Chief Account Officer Second Class Account Account मुक्तिनाथ न्यौपाने phphulaki@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सजना अधिकारी phphulaki@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway क्षितिज पोखरेल phphulaki@gmail.com