निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचना

२०७४ फाल्गुण १५

                                                                                डिभिजन सडक कार्यालय

                                                                                          नुवाकोट

                                                                    निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचना

                                                                      प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।११।१५

यस कार्यालय अन्तरगत ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको तपशिलमा उल्लेखित निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य समयमै सम्पन्न नगरेको तथा सम्पन्न गर्न अग्रसर समेत भएको नदेखिएकोले यो सूचना प्रकशित भएको ७(सात) दिन भित्र आधिकारिक प्रतिनिधि स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई समयमा कार्यसम्पन्न हुन नसक्नुको कुनै कारण भए लिखित जवाफ पेश गरी निर्माण कार्य सुचारु गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ।साथै उक्त समय भित्र उपस्थित नहुने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल नियमानुसार कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाइने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

.

तपशिल

क्र.सं

 ठेक्का नं

निर्माण व्यवसायीको नाम

कामको विवरण

1

DRONKT/3373354/7071-16

LIK Engineering Services P. Ltd, Kathmandu

Likhu Kabilas Thantibhanjyang Golphubhanjyang Road

2

DRONKT/3371654/7071-92

LIK Engineering Services P. Ltd, Kathmandu

Phalakhu Khola - Dhunche - Syaphrubesi Road

3

DRONKT/3371174/7071-11

Gulliver  World Construction P . Ltd

Gangate Labdhu Samundratar Golphubhanjyang Road

4

26-650/067/68

Nagarjun / Gulliver World JV

Ghatte Khola Bridge Construction Work, Rasuwa .

5

DRONKT/3371174/7172-77

Gulliver  World Construction P . Ltd

 Gangate Labdhu Samundratar Golfubhanjyang Road

6

DRONKT/3371653/7172-83.

Indradev Nirman Sewa, Nuwakot

RCC Slab Culvert at Km 67+100 on Galcchi - Safrubesi - Rasuwagadhi Road, Thade, Rasuwa.

7

DRONKT/3373554/7374/005

Chyangrashi Nirman Sewa

Blacktop Road Construction of Nuwakot Darbar Pahucha Sadak

8

DRONKT/3371484/7374/011

Januka Devi Nirman Sewa

 Urban roads in Nuwakot District.  Package 2

9

DRONKT/3371484/7374/013

Poudel Nirman Sewa

 Urban roads in Nuwakot District. Package 4

10

DRONKT/3371484/7374/014

T & B Nirman Sewa

Urban roads in Nuwakot District. Package 5

11

DRONKT/3371234/7374/016

United Builders

 Regional & Tourism Roads in Nuwakot District Package 1

12

DRONKT/3371234/7374/018

Siyon Nirman Sewa

Regional & Tourism Roads in Nuwakot District.  Package 3

13

DRONKT/3371234/7374/019

Pancha Buddha Nirman Sewa

Regional & Tourism Roads in Rasuwa District. Package 4

14

DRONKT/3371484/7374-030

Om Ganesh Nirman Sewa

 Samundradevi Gurje Talakhu Road

15

DRONKT/3371234/7374-047

Siyon Nirman Sewa

 Raniswara Bhalukhola Kafalswara Thapagoun Samari Road

16

DRONKT/3371484/7374-048

Siyon Nirman Sewa

 Four Different Urban Roads in Nuwakot

17

DRONKT/3373594/7273/067

Siddhartha / Om Buddha J.V.

Gurje Samundaradevi Manebhanjyang Jimnang Rautbeshi Road.

18

DRONKT/3371174/7273/068

 

Araniko / Trishuli J.V.

Construction of Gravelled & BT Road Along Gangate Labdhu Samundrataar Road.

19

DRONKT/3371654/7071/023

 

Dhananjay /Siddhartha JV.

Specific Maintenance Works on Gangate-Labdhu-Samundratar Road.

                                                                                                                                                             डिभिजन प्रमुख