निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचना

२०७४ चैत्र १३

                                                                                          डिभिजन सडक कार्यालय

                                                                                                       नुवाकोट

                                                                             निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचना

                                                                                 दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७४।१२।१३

यस कार्यालय अन्तरगत ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको तपशिलमा उल्लेखित निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य समयमै सम्पन्न नहुनाको कारण सहित ७(सात) दिन भित्र आधिकारिक प्रतिनिधि स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नु हुन मिति २०७४।११।१५ मा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म कुनै पनि लिखित जवाफ प्राप्त नभएको, साथै निर्माण कार्य अगाडी बढाएको नपाईएकोले, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (कालो सूचीमा राख्ने) बमोजिमको कारवाही प्रकृया किन अगाडी नबढाउने ? लिखित जवाफ सूचना प्रकशित भएको ७(सात) दिन भित्र पेश गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ। साथै प्राप्त जवाफ उचित नभए तत्काल कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाइने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

तपशिल

क्र.स‌ं

  ठेक्का न‌ं.

निर्माण व्यवसायीको नाम

कामको विवरण

1

DRONKT/3373354/7071-16

LIK Engineering Services P. Ltd, Kathmandu

Likhu Kabilas Thantibhanjyang Golphubhanjyang Road

2

DRONKT/3371654/7071-92

LIK Engineering Services P. Ltd, Kathmandu

Phalakhu Khola - Dhunche - Syaphrubesi Road

3

DRONKT/3371653/7172-83.

Indradev Nirman Sewa, Nuwakot

RCC Slab Culvert at Km 67+100 on Galcchi - Safrubesi - Rasuwagadhi Road, Thade, Rasuwa.

4

DRONKT/3371484/7374/011

Januka Devi Nirman Sewa

 Urban roads in Nuwakot District.  Package 2

5

DRONKT/3373594/7273/067

Siddhartha / Om Buddha J.V.

Gurje Samundaradevi Manebhanjyang Jimnang Rautbeshi Road.

6

DRONKT/3371174/7273/068

 

Araniko / Trishuli J.V.

Construction of Gravelled & BT Road Along Gangate Labdhu Samundrataar Road.

7

DRONKT/3371654/7071/023

 

Dhananjay /Siddhartha JV.

Specific Maintenance Works on Gangate-Labdhu-Samundratar Road.

8

DRONKT/3371234/7374/016

United Builders

 Regional & Tourism Roads in Nuwakot District Package 1

                                                                                                                                                                         डिभिजन प्रमुख