कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Superintending Engineer First Class Engineering Civil Highway ई. प्रेम प्रकाश खत्री
2 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई. विनोद भट्टराई
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. आकृति लाखे
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.पुजन श्रेष्ठ
5 Account Officer Third Class Administration Account लक्ष्मी प्रसाद राई
6 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account खुमनाथ कंडेल
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration शर्मिला तिवारी
8 Computer Operator Non Gazatted First Class Account सरिता घिमिरे 9841438922
9 Computer Operator Non Gazatted First Class Account Account समिस प्याकुरेल
10 Office Assistant कुमार काफ्ले