आयोजना विवरण


 
ब उ शि नं ३३७१५७।४ स्थानिय सडक पुल निर्माण
५३६५०  
  बाँके जिल्ला अन्तर्गत यस उप शिर्षकका पुलहरु    
337157-630 बैजापुर मोरङ्गा खोलाको पक्की पुल, बाँके, बाँके 1800  
337157-631 करिण खोला पुल रझेना बेडनरुवा जोड्ने, बाँके, बाँके 1800  
337157-632 डडुवा खोलामा पक्की पुल, लखनबार देखि जगढवा जोड्ने सडक, बाँके, बाँके 2450  
337157-633 चिसापानी– ५ र बर्दिया जिल्लाको बेलवा गा.वि.स.लाई जोड्ने करेली खोलामा पक्की पुल, बाँके, बाँके 1800  
337157-634 वडा नं. ११ र १३ जोड्ने डडुवा खोलामा पक्की पुल, बाँके, बाँके 1800  
337157-635 डडवामा रजगढवा जोड्ने पक्की पुल,, बाँके, बाँके 1800  
337157-636 दोदरा नाला पुल, जयशपुर शिवपुरी खण्ड, बाँके, बाँके 1800  
337157-637 झगडीया नाला पुल, मनिकापुर साईगाउँ खण्ड सडक, बाँके, बाँके 1800  
337157-638 दोदरा नाला पुल, मनिकापुर साईगाउँ खण्ड सडक, बाँके, बाँके 1800  
337157-583 दोदारा नाला पुल, बढैईया बेलभार खण्ड सडक, बाँके, बाँके 1800  
337157-657 स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण जयशपुर शिवपुरी, बाँके, बाँके, बाँके 1800  
337157-658 किरण खोला अवलघाट पुल, बागेश्वरी १ र धोलगिरी १ जोड्ने सडक, बाँके, बाँके 1800  
337157-659 गधहवा नालापुल सोनपुर ९ र टिटहरीया ८ गाविस , बाँके, बाँके 1800  
  यस उपशिर्सक अन्तर्गत बाँके जिल्लाको जम्मा २४०५०  
  बर्दिया जिल्ला अन्तर्गत यस उप शिर्षकका पुलहरु    
337157-660 ओराही नदीमा पुल, आम्बास– ठाकुरद्वार सडक खण्डमा पर्ने, बर्दिया, बाँके 1800  
337157-661 अस्मेरी पुल, रउकला, बर्दिया, बाँके 1800  
337157-662 बढी कुलोमा पुल राजापुर न.पा. २ र ४ को सोरीयामा पर्ने, बर्दिया, बाँके 1800  
337157-663 मैलानाला पुल मनाउ गा.वि.स. र राजापुर न.पा. ४ चैनपुर जोड्ने, बर्दिया, बाँके 1800  
337157-612 कञ्जरवा नाला पुल, महम्मदपुर गा.वि.स. अन्तर्गत महम्मदपुर–धधवार सडकमा पर्ने, बर्दिया, बाँके 1800  
337157-613 ओरइ नदी सडक पुल, नेउलापुर गा.वि.स. र शिवुर गा.वि.स. जोड्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग देखि ठाकरद्वारा जोड्ने रानीपुर, प्रतापपुर कालीगौडी बीच, बर्दिया, बाँके 2000  
337157-614 अम्बासा पुल, सूर्यपटुवा, जावकि मार्ग, बर्दिया, बाँके 1800  
337157-615 खदैला खोला पुल, मग्रागरी ४ गलराघाट, बर्दिया, बाँके 1800  
337157-14 बुढीकुला पुल गणेशपुर, बर्दिया , बाँके 5000  
337157-18 मैला नाला पुल, कालाबन्जर बर्दिया , बाँके 5000  
337157-19 मैला नाला पुल, कजेनिपुर, बर्दिया , बाँके 5000  
  यस उपशिर्सक अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको जम्मा २९६००  
 
ब उ शि नं ३३७३२०।४  रणनैतिक सडक पुल निर्माण
२८५००  
  बाँके जिल्ला अन्तर्गत यस उपशिर्षकका पुलहरु    
337320-404 पुलेसा निर्माण, नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकमा पर्ने, बाँके, बाँके 4500  
337320-405 भल्दोद्रघुइया खोला, नेपालगञ्ज-बगौडा, बाँके, बाँके 5000  
337320-406 मुर्गुवा खोला , नेपालगञ्ज-बगौडा, बाँके, बाँके 5000  
337320-407 सैयापुर खोला, नेपालगञ्ज-बगौडा, बाँके, बाँके 5000  
  यस उपशिर्सक अन्तर्गत बाँके जिल्लाको जम्मा १९५००  
  बर्दिया जिल्ला अन्तर्गत यस उपशिर्षकका पुलहरु    
337320-408 बबई पुल, जब्दिघाट गुलरिया म.रा.म., बर्दिया, बाँके 8000  
337320-420 औरही नदी, खाना ठाकुरद्धार सडक, बर्दिया, बाँके 1000  
  यस उपशिर्सक अन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको जम्मा ९०००  
 
ब उ शि नं ३३७१६५।३ सडक बोर्ड नेपाल अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
१०७८९१  
रणनैतिक सडक र पुलको नियमित मर्मत संभार २२८८३  
आबधिक मर्मत (नेपालगञ्ज गुलरिया सडक) ४३४२०  
पटके मर्मत संभार (Recurrent Maintenance) २९०८८  
विशेष मर्मत संभार (Specific Maintenance) १००००  
आकस्मिक मर्मत संभार ५००  
सडक सुरक्षा २०००  
  यस उपशिर्सक अन्तर्गतको जम्मा १०७८९१  
 
ब उ शि नं ३३७३५६।४ रणनैतिक सडक पुन:स्थापना तथा सुधार
 
 कार्यक्रम एकिन हुन बाँकि  ०  
 
ब उ शि नं ३३७३६६।४ तराइ मधेस विशेष कार्यक्रम
 
  कार्यक्रम एकिन हुन बाँकि    
 
ब उ शि नं ३३७३३१।४ सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा
१५००  
सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा  १५००  

Return to the Road Division, Nepalgunj