कार्य क्षेत्र

 

  •   हेभीईक्यूपमेन्टहरुको अपरेटर सम्बन्धि नियमित तालिमहरु सन्चालन गर्ने ।
  •   हेभीईक्यूपमेन्टहरुको मर्मत संभार सम्बन्धि नियमित तालिमहरु सन्चालन गर्ने  ।
  • माग तथा आवश्यकतामा आधारित तालिमहरु (Custom Made Courses) सन्चालन गर्ने ।
  •  कार्यस्थलमा प्रदान गरिने तालिमहरु (Training at Workplace) सन्चालन गर्ने ।
  •  मौजुदा भौतिकपूर्वाधार एवं तालिम उपकरणहरु भाडामा उपलब्ध गराउने ।
  •  प्राविधिक शिक्षा तथाव् यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) को निर्दिष्ट मापदण्ड अनुरुप उक्त पषिद कै सूपरिवेक्षणमा हेभीईक्यूपमेन्ट अपरेटर तथा मेकानिकको सशुल्क सीप परीक्षण गर्ने (Skill Testing) कार्यहरु गर्ने ।
  •   हेभीईक्यूपमेन्टहरुको मर्मत, संभार तथा संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको पहिचान तथा निराकरण गर्ने सेवा (Diagnostics Services and Troubles shootings ) सशुल्क प्रदान गर्ने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation