हाम्रो बारेमा

कार्यलयको इतिहास :

हेभीईक्यूपमेन्टको मर्मत, संभार तथा संचालनमा सडक विभागका मेकानिकलक र्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उदेश्यले २०३५ साल (स्न १९७८) मा सडक विभागको एउटा इकाईको रुपमा यस यान्त्रिक तालिम केन्द्र (Mechanical Trainning Center )को स्थापना भएको हो । यसको क्षेत्र विस्तार हुने क्रममा वि.सं.२०५७ साल देखि अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका जनशक्ती र सर्वसाधारण जनताहरुलाई समेत यस केन्द्रले तालिम प्रदान गर्न थालेको हो । यस तालिम केन्द्रको विकासमा आइएलओ, यूएनिडिपि तथा विश्व बैंक/आइडिए आदि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दातृ संघ संस्थाहरुको ठूलो योगदान रहेको छ । यसैगरी बेलायतको क्राउनएजेण्ट, अस्ट्रेलियाको स्मेक तथा नेदरल्याण्डस्को डिएचभि जस्ता ख्यातिप्राप्त परामर्शदाताहरुबाट विभिन्न समयमा प्रदान गरिएका सेवाहरुबाट यस तालीम केन्द्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास, टे«निङ्ग कोर्श मोडुल तथा तालिम सामग्रीहरुको ब्यवस्थापन एवं प्रशिक्षकहरुको  क्षमता वृद्धिमा उल्लेखनीय विकास भएको छ ।  
साथै यस तालिम केन्द्रबाट प्रदानगरिने सेवाहरुलाई अन्य क्षेत्रहरुमा समेत प्रवाह गराउने उदेश्य अनुरुप यस तालिम केन्द्रले अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका साथै अन्य इच्छुक व्यक्तिविशेषलाई समेत सशुल्क तालिम प्रदान गर्ने कार्य २०५७ साल (सन् २००१) देखि नै शुरु गरिसकेको छ |

यस केन्द्रको चालु अवस्थामा रहेको योजना तथा कार्यक्रमहरु:  

सडक विभाग अन्तर्गतका १६ जना कर्मचारीको लागि  एक महिने अप्रेटर तालिम संञ्चालन गर्ने
सडक विभाग अन्तर्गतका १२ देखि १५ जना सम्मको कर्मचारीहरुको लागि ३ तथा ७ दिने ड्राईभर सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने
या.ता.केन्द्र काकर्मचारीहरुको skill स्तर उन्नतीको लागि TOT /DryRun Couse तथा अन्य आवश्यकताअ नुसारको तालिम संचालन गर्ने संघसंस्था/ व्यक्ति विशेषका १२ जनाव् यक्तिहरुको लागि एक महिने  अप्रेटर सम्बन्ध यतिालिम संचालन गर्ने

यस केन्द्रको दृष्किोण , लक्ष्य र उदेश्य :
क. दृष्किोण : विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने हेभीइक्युप्मेण्ट संचालन तथा मर्मत संभारसंग सम्वन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने  ।

 ख. लक्ष्य : सरकारी तथा गरै सरकारी क्षेत्रका मेकानिकल कर्मचारीहरु र सर्वसाधारणलाई हेभीइक्युप्मेण्ट संचालन तथा मर्मत संभार सम्बन्धी तालिम संचालन गरी दक्ष जनशक्ती      उत्पादन गर्ने ।
ग. उदेश्य :

 •   सडक विभाग अन्तर्गतका मेकानिकल कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने । 
 •  अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका साथै इच्छुक व्यक्ति विशेषलाई समेत सशुल्क तालिम प्रदान गर्ने । 
 •  स्वदेशीनिर्माण उद्योगका लागि हेभीईक्यूपमेन्ट संचालन तथा मर्मत संभार गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको उत्पाद नगर्ने ।
 •  वैदेशिक रोजगारका लागि उपयुक्त हेभीईक्यूपमेन्ट  संचालन तथा मर्मत संभार संबन्धित तालिमहरु प्रदान गर्ने ।
 •  यान्त्रिक तालिम केन्द्रका दक्ष विज्ञहरुबाट उपयुक्त परामर्श सेवाहरु प्रदान गर्ने ।

घ. सेवाहरु :

 •   हेभीईक्यूपमेन्टहरुको अपरेटर सम्बन्धि नियमित तालिमहरु सन्चालन गर्ने ।
 •   हेभीईक्यूपमेन्टहरुको मर्मत संभार सम्बन्धि नियमित तालिमहरु सन्चालन गर्ने  ।
 • माग तथा आवश्यकतामा आधारित तालिमहरु (Custom Made Courses) सन्चालन गर्ने ।
 •  कार्यस्थलमा प्रदान गरिने तालिमहरु (Training at Workplace) सन्चालन गर्ने ।
 •  मौजुदा भौतिकपूर्वाधार एवं तालिम उपकरणहरु भाडामा उपलब्ध गराउने ।
 •  प्राविधिक शिक्षा तथाव् यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) को निर्दिष्ट मापदण्ड अनुरुप उक्त पषिद कै सूपरिवेक्षणमा हेभीईक्यूपमेन्ट अपरेटर तथा मेकानिकको सशुल्क सीप परीक्षण गर्ने (Skill Testing) कार्यहरु गर्ने ।
 •   हेभीईक्यूपमेन्टहरुको मर्मत, संभार तथा संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको पहिचान तथा निराकरण गर्ने सेवा (Diagnostics Services and Troubles shootings ) सशुल्क प्रदान गर्ने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation