कार्य क्षेत्र

कार्यालयको  कार्यक्षेत्र, दृष्टिकोण लक्ष्य र उद्धेस्य

कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सडकहरुको मर्मत संभारमा डिभिजन सडक कार्यालय, दाङलाई आवश्यक मेशिन उपकरणहरु उपलब्ध गराउने तथा सडकमा विभिन्न कारणवाट भएका अवरोधहरु हटाई सडक सुचारु राख्ने र विभागिय काममा असर नपर्ने गरि कुनै व्यक्ति, फर्म वा संस्था लाई भाडामा मेसिन उपलब्ध गराउने ।