कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway संजय कुमार मिश्र
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway मनोजकुमार मण्डल
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शम्भुकुमार मोची
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway मोहम्मद मजिबुल रहमान
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रञ्‍जित कुमार मण्डल
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway राजु राउत
7 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account दिपक कुमार दाहाल