हाम्रो बारेमा

कार्यालयको ईतिहास : 

२०७१ भाद्र,मा रामेछाप र सिन्दुली जिल्लाका सडक तथा पूल्हारू मर्मात, निर्माण उद्येस्यले स्थापित भएको ।

चालू अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु : 

निर्वाचन क्षेत्र सडक क्षेत्रिय सडक शहरी सडक रणनीती सडक सम्भैत रनानैतीका सडक प्रादेशिक सडक पुनर्स्थापना मर्मत र पूल निर्माण ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण र उद्देश्य: 

SRN सडक पुलहरुको मर्मत गरी Condition मा राखी बाह्रै  महिना सुचारु राख्ने ।

 सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु : 

प्राबिधिक शाखा , आ प्रा शाखा तथा यान्त्रिक समूह ।


कार्यालयले दिने सेवा सम्बन्धी विवरण

  • नागरिक बडापत्र: छ
  • सेवाहरुको सुची : छ
  • सेवाको विवरण : सुची र बडापत्र उलेख छ
  • सेवा कसरी परप्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : सुची र  बडापत्रमा उलेख छ
  • सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका सर्तहरु : सुची र बडापत्रमा उलेख छ
  • सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम वर्नुपरने भए सो को दोव्न्लोद गर्न सकिने ढाचा , downloadable formats छैन
  • कामसंग सम्बन्धित दस्तुर तथा सुल्क : लाग्दैन सडक खन्ने बाहेक ।