DOR Strategic Plan and Policy Documents

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1DOR Strategy

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १६डाउनलोड गर्नुहोस्
2List of National Highway and Feeder Roads

Office: सडक विभाग

२०७३ बैशाख २३डाउनलोड गर्नुहोस्
3Inplementation Schedule

Office: सडक विभाग

२०७३ बैशाख २३डाउनलोड गर्नुहोस्
4Five Years Strategic Plan

Office: सडक विभाग

२०७३ बैशाख २३डाउनलोड गर्नुहोस्