कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway दिपेन्द्र बहादुर बिष्ट ९८५११२१२८४ dipendra.dor@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway चित्र चौलागाइ ९८५८३९१००१ chitra.chaulagain07@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway बिर बहादुर जि टी ९८६११५८४०४ birgt.dor@gmail.com
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कमला चौलागाइ ९८४५९४९९६९ chaulagainkamla25@gmail.com
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिरेन्द्र रावल ९७४२२६८५५० rawalbirendra15@gmail.com
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering गोबिन्द अधिकारी ९८४१०५१७४१ dorjumla100@gmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering बल नेपाली ९७६२४५५८७३
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration कमला धराला ९८६८३७५०२७ dharalakamala11@gmail.com
9 Accountant Non Gazatted First Class Account Account गोपाल बुढा ०८७५२०६०१ kalpitgopal@gmail.com