कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway दिपेन्द्र बहादुर बिष्ट ९८५११२१२८४ dipendra.dor@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway चेतन कुमार मण्डल ९८५८०२७५४२ chetan.dor@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway चित्र चौलागाइ ९८५८३९१००१ chitra.chaulagain07@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway बिर बहादुर जि टी ९८६११५८४०४ birgt.dor@gmail.com
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिरेन्द्र रावल ९७४२२६८५५० rawalbirendra15@gmail.com
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering गोबिन्द अधिकारी ९८४१०५१७४१ dorjumla100@gmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering बल नेपाली ९७६२४५५८७३
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway क्षितिज चौलागाँइ ९८६८१४०४९० kshitijachaulagain1@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दामोदर प्रसाद शर्मा ९८४६६१८७०९ sharmadamodar102@gmail.com
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway वीर बहादुर वि.क ९८६८२२८००८ bkbirbibas220@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नवराज शर्मा ९८५८०८५११२ sharma.nabaraj988@gmail.com
12 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration कमला धराला ९८६८३७५०२७ dharalakamala11@gmail.com
13 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration धन बहादुर रावल ९८५८३२२४२७
14 Accountant Non Gazatted First Class Account Account गोपाल बुढा ०८७५२०६०१ kalpitgopal@gmail.com