आशयको सूचना 5

२०७७ चैत्र ०१


यस कार्यालयबाट मिति २०७७/०९/२७ गते अन्नपुर्ण पोष्ट तथा PPMO को E-Procurement Portal मार्फत Invitation for Online Bids आव्हान भए अनुसार दाखिला हुन आएका अनलाइन बोलपत्रहरु मध्ये  न्युनतम मुल्यांकित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृतिको लागि मुल्यांकन समितिबाट सिफारिश भई आए बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ को प्रयोजनार्थ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा २७(२) बमोजिम स्वीकृतिको आशयको सूचना सम्बन्धित सबै बोलपत्रदाताहरुको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन हेटौडाहेटौडा, मकवानपुरटेलीफोन न. : ०५७-५२०३११फ्याक्स: ०५७-५२०६२२

....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री लोमस उपाध्यायMr.Lomas Upadhyaमोबाइल नं. - ९८५५०७५३११ईमेल : ulomas.rdhtd@gmail.com

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation