बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८ जेठ १६


l;= g+=

7]Ssf gDa/

sfdsf] ljj/0f

5gf}6 ePsf] af]nkqbfftfx?

saf]n c+s -d'=c=s/ tyf lk=P;= afx]s_

1

RDHTD/337310113/77/78/27

Specific Maintenance (Premix Carpeting) Works along Hetauda-Lothar Section of MRM

M/S Relief International Pvt. Ltd, Kathmandu

77,16,029.61

2

RDHTD/337310113/77/78/28

Recurrent Maintenance (Premix Carpeting) Works at Nijgadh Bazar of MRM.

M/S Amar Jyoti Construction, Madanpur-1 Rautahat.

30,07,161.50

3

RDHTD/337310113/77/78/29

Rehabilitation Works (Road Protection & River Training works) along Hetauda-Lothar Section of MRM.

M/S KARKI BUILDERS, Hetauda-11, Makwanpur.

1,01,61,600.0

4

RDHTD/337310113/77/78/30

Rehabilitation Works along Hetauda-Lothar Section of MRM.

M/S B.K. Constructions, Hadikhola-1, Makwanpur.

92,70,552.0

5

RDHTD/337310113/77/78/31

Rehabilitation Works along Hetauda-Chure- Pathalaiya Section of MRM.

M/S KARKI BUILDERS, Hetauda-11, Makwanpur.

1,04,35,453.0

6

RDHTD/337310113/77/78/32

Rehabilitation Works (Rigid pavement (RCC)   Works along Hetauda- Chure -Pathalaiya.

M/S KARKI BUILDERS, Hetauda-11, Makwanpur.

1,11,35,000.0


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन हेटौडाहेटौडा, मकवानपुरटेलीफोन न. : ०५७-५२०३११फ्याक्स: ०५७-५२०६२२

....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री लोमस उपाध्यायMr.Lomas Upadhyaमोबाइल नं. - ९८५५०७५३११ईमेल : ulomas.rdhtd@gmail.com

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation