सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/39 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/40 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice for the Financial Proposal Openings सडक विभाग २०७९ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०५-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/38 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०८/२०७९/०८० सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ माघ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/37 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ०९ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/36 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/35 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (दोश्रो त्रैमासिक २०७९) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सडक विभाग २०७९ माघ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/34 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/33 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 अन्तरकृया सम्वन्धमा । सडक विभाग २०७९ माघ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ०८ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ माघ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/32 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notification of Intention to Award the Contract: SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS- 19 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ पौष २८ फाइल उपलब्ध छैन
19 DOR Newsletter Volume-30 काे लागि लेख रचना सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०४-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्