कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Deputy Director General First Class Engineering Civil रामहरि पाेखरेल 9851153815
2 Account Officer Third Class Account ..
3 Accountant Non Gazatted First Class Account श्री सुजन काउचा 9847761114
4 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री सृजना गाैतम 9847105412
5 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री धनराम पाण्डे 9841309411
6 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री माधव प्रसाद तुस्राेक 9813478244
7 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री विनिता लामा 9849015481
8 Senior श्री मुक्ति गाैतम 9851220372