सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |

सडक डिभिजन दमक 

टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५

ईमेल : drodamak@gmail.com

फ्यास नं: ०२३-५८१३३९

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation