हाम्रो बारेमा

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उदेष्य :-

 • यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र (दोलखा, सिन्धुपाल्चोक ) भित्रको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा यातायात सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्रमुख उदेष्य ।
 • वार्षिक बजेट अनुसार योजना तथा कार्यक्रम/ठेक्का पट्टा/सर्वेक्षण/डिजाईन लगायतका कार्य ।
 • कार्यालयबाट विभिन्न निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने । प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्रीहरु आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्ने । डिजाइन / अनुगमन निरीक्षण कार्य गर्ने ।
 • जिल्ला सदरमुकाम सम्म आवत जावत गर्नको लागि सडक निर्माण कार्य, पर्यटकिय धार्मिक स्थलसम्म सडक सन्जाल जोडने उदेष्यका साथ डिभिजन सडक कार्यालयले बजेटको व्यवस्था भए बमोजिम ठेक्का पट्टा / सर्वेक्षण / डिजाइन लगायतका काम काज गर्नुका साथै सडक सिमा भित्र रहेका सडकको दाँया / बाँया १५/१५ मीटर लगत कट्टा, सडक सिमा सुरक्षा, भौतिक संरचना संरक्षण एवं सम्बर्धन, राजमार्गको सरसफाई, रंग रोगन, ट्राफिक संकेतको व्यवस्थापन आदी गर्नु यसका उदेष्य रहेको छ ।

काम सँग सम्वन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु :-

 • ईकाई कार्यालय, चरिकोट  
 • साईड क्याम्प, सिन्धुपाल्चोक 
 • प्राबिधिक शाखा
 • आर्थिक प्रशासन शाखा
 • प्रशासन शाखा
 • ल्याब शाखा

अन्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :

 • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ
 • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने
 • राजमार्ग र सहायक मार्गहरुको मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गर्ने
 • सडक आयोजना सम्बन्धित आवस्यक तथांक अध्यावधिक गर्ने
 • लब टेस्ट सेवाहर उपलब्ध
 • Gradation test
 • California Bearing Ratio (CBR)
 • Compactation test
 • Field Density and Optimum Moisture Content (OMC)
 • Agreegate Impact Value(AIV) and Aggregate Crushing value (ACV) tests

सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ :

 • आयोजना माग गर्ने
 • जिल्ला परिसदबाट आयोजना सिफारिश गर्ने
 • सिफारिश भएका आयोजनाहरु सडक बिभाग तथा मन्त्रालय बाट सिफारिश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग बाट स्वीकृत हुने
 • कार्यालयले संचालन गरेका कार्याक्रम हरुको सुचना प्राप्त गर्ने
 • सेवा प्राप्त गर्न भर्नुपर्ने फारमको ढाचा : नमुना संलग्न छ
 • काम संग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्क :
 • लिखित सुचना प्राप्त गर्न रु १०/- को हुलाक तिक्त सहितको निबेडन

  टेन्डर/ कोटेसनको डकुमेन्ट प्राप्त गर्न प्रचलित सार्बजनिक खरिद येनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सुल्क

  अन्य सामान्य मौखिक जानकारीका लागि कुनै दस्तुर लाग्ने छैन

  ल्याब टेस्ट का लागी आवस्यक दस्तुर सहितको निबेदन ।

 • Zinc Coat Test
 • Diameter and Uniformity tests for gabion wires
 • Slump test