कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शरद श्रेष्ठ ९८५७०८२३४०
2 Chief Account Officer Third Class Account Account संजय चौधरी ९८५७०१८०८८
3 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration हेमलाल बश्याल 9847028061
4 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway शशांक मिश्र ९८५७०१७५१८ shashank.327@gmail.com
5 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration निर्मद शर्मा ९८५८०४६३६४ sharmanir39562@gmail.com
6 Office Assistant Classless Administration General Administration प्रभात चौधरी 9815524788
7 Office Assistant Classless Administration General Administration प्रदीप बहादुर अधिकारी ९७४४३०८८८५
8 Light Vechicle Driver Classless प्रेम कुमार लामा ९८५१०३६५८८