कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Electrician Non Gazatted Second Class मुखालाल यादव
2 Senior Store Mechanic Non Gazatted Second Class संजित कुमार मगर
3 Engineer Third Class हरे कृष्ण मिश्र
4 Nayab Subba Non Gazatted First Class कुमार खड्का
5 Senior Operator Non Gazatted First Class मन बहादुर जोगि
6 Senior Mechanic Non Gazatted First Class राम सुचित ठाकुर (हजाम)