कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Mechanical चिरौ काजी बतास ९८४६०४४४०३
2 Nayab Subba Non Gazatted First Class रमेश प्रकाश बराल
3 Senior Painter Non Gazatted First Class रामहरी देवकोटा ९८७७४४५३८३
4 Senior Operator Non Gazatted Second Class अमर बहादुर सुसलिङ्ग ९८०३९०६९१८
5 Heavy Vechicle Driver ईश्वोर बहादुर थापा ९८४१४१०२५७
6 Light Vechicle Driver लाल बहादुर थापा ९८४७०४६५७५
7 Office Assistant बिमला रावल ९८४६३५३२४१
8 Office Assistant सुमन आले ९८१६१३५३२८