कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance हरेकृष्ण मिश्र
2 Senior Painter Non Gazatted First Class रामहरी देवकोटा ९८७७४४५३८३
3 Heavy Vechicle Driver ईश्वोर बहादुर थापा ९८४१४१०२५७