कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance पंच कुमार तितजु mo_budar@dor.gov.np
2 Senior Welder Non Gazatted First Class चेत राज पन्त
3 Senior Operator Non Gazatted First Class दयाराम दगौरा चौधरी
4 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class महेश बोहरा
5 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance राजकुमार खत्री
6 Senior Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance प्रशान्त कुमार श्रेष्ठ
7 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बलि प्रसाद जैसी
8 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बिक्रम थारु
9 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance अजय कुमार पटेल
10 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance पुजा पार्की
11 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance भरत राज जोशी
12 Office Assistant Classless कृष्ण दत्त भट्ट
13 Office Assistant Classless जयराज बडु
14 Office Assistant Classless रामचन्द्र पन्त
15 Light Vechicle Driver राम बहादुर जेठारा सेवा करार
16 Office Assistant टेक बहादुर साउद सेवा करार
17 Office Assistant Classless आषिश धामी