कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सरोज सुबेदी mo_budar@dor.gov.np
2 Senior Welder Non Gazatted First Class चेत राज पन्त
3 Senior Operator Non Gazatted First Class दयाराम दगौरा चौधरी
4 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class महेश बोहरा
5 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance राजकुमार खत्री
6 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बलि प्रसाद जैसी
7 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बिक्रम थारु
8 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance भुवन राज जोशी
9 Office Assistant Classless जयराज बडु
10 Office Assistant Classless इश्वरी प्रसाद जैसी
11 Office Assistant Classless कृष्ण दत्त भट्ट
12 Office Assistant Classless रामचन्द्र पन्त
13 Light Vechicle Driver राम बहादुर जेठारा सेवा करार
14 Office Assistant टेक बहादुर साउद सेवा करार