लुब्रिकेन्ट्सको दररेट उपलब्ध गराउने बारे

२०७८ पौष १८

g]kfn ;/sf/

ef}lts पूjf{wf/ tyf oftfoft  dGqfno

;8s ljefu

यान्त्रिक कार्यालय, साँफेबगर, अछाम (हाल बुडर, डोटी)

 

                          b/रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि ;"rgf 

         

                 -प्रकाशित मिति २०७८।०९।१८)

 

यस कार्यालयको लागि निम्न लिखित सामान/मर्मत कार्य गर्न आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु/निर्माण व्यवसायीहरु लाइ र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु/निर्माण व्यवसायीहरु लाइ समेत व्यवसाय दर्ताको सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित छिटो प्राप्त हुन सक्ने माध्यमबाट दररेट उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

  1. Engine Oil (SAE 14W40) -60 ltrs
  2. Engine Oil (SAE 40 API CD) – 100 ltrs
  3. Gear Oil (80W90GL5) – 20 ltrs
  4. Gear Oil (85W140GL5) – 5 ltrs

 

 

 

 

                                                                                                                                    कार्यालय प्रमुख


डाउनलोड गर्नुहोस्