सुरक्षा सेवा करार सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको

२०७७ चैत्र २५

उपरोक्त विषयमा यस कार्यालयबाट प्रकाशित करार सेवा सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना अन्तर्गत मिति २०७७।१२।१२ गते दिनको १२ बजेसम्म दर्ता हुन आएका र सोहि दिन दिनको २ बजे खोलिएका दरभाउपत्रहरु मध्ये (e-bid समेत) दरभाउपत्रदाता श्री मालिकार्जुन सेक्यूरिटी सर्भिस प्रा.लि., गोदावरी न.पा., कैलालीको जम्मा कबोल रकम (मासिक) रु. ५३,३९६।०० (अक्षरुपी त्रिपन्न हजार तिन सय छयानब्बे मात्र) (मू.अ. कर बाहेक) (४(चार) जना जवानको) को सिलबन्दी दरभाउपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभुतरुपमा प्रभावग्राही देखिएकोले  दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।


डाउनलोड गर्नुहोस्