वर्षायाममा खटिएका उपकरणहरुको विवरण

२०७८ आषाढ ०३

विषयः- सूचना ।

उपरोक्त विषयमा यस कार्यालयमा रहेका निम्न बमोजिमका हेभि ईक्विपमेन्टहरु चालु आ.व.को वर्षायाममा सडक सुचारु अवस्थामा राख्नको लागि तैनाथ रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ। 

सि.नं.

यान्त्रिक उपकरण

प्रयोग गर्ने निकाय

अपरेटर सहायकको नाम, सम्पर्क नम्बर

कैफियत

JCB 3DX Super Backhoe Loader

(RD No.: 070-041)

श्री स.वि., सडक डिभिजन, दिपायल, डोटी

द्वि.अपरेटर श्री उदय बि.क. (९८४८७७६५२९)

सहायक द्वि.मे. श्री बिक्रम थारु

(९८६८२३२३२३)

 

Kawasaki 70ZIV-2 Wheel Loader

(RD No.: 068-127)

श्री स.वि., सडक डिभिजन, पाटन, बैतडी

सि.अपरेटर श्री दयाराम डगौरा चौधरी (९८६८७१८२१९)

सहायक सि.मे. श्री महेश बोहरा

(९८४८५६८२७२)

 

 


डाउनलोड गर्नुहोस्