सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु

१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ

२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire Rate अनुसार भाडामा दिईने छ

३.  मेसिन बिग्रेको समयमा भाडा लाग्ने छैन

४.  सार्बजनिक बिदाको दिन मेसिन संचालन नभएमा भाडा लाग्ने छैन

५.  काम गरेको ह्तौमा मेसिनको कुनै पनि हानि निक्सानी छोरि नहुने गई रेखदेख गर्र्ने उतेर्दईतो मेसिन प्रयोग कर्ताको हुने छ

 ६.  मेसिन भाडामा माग भएको समयको लागि लाग्ने भाडा रकममा २५ प्रतिसत थप गई हुन आउने रकम को ले नि का को ने बी लि स्थित धरौटी खाता न २७/५१ ८४२७ मा जम्मा गई निबेधन साथ ऊक्त भौचर पेश गर्नु पर्ने छ

७. मेसिन बिग्रीई मर्मत गर्न समय लागेको कारणबाट मेसिन प्रयोगकर्ताको काममा कुनै बाधा नोक्सानी पर्न गएमा यस कार्यालय जिम्मेबार रहने छैन

८.  मेसिन संचालन गर्दा कार्यक्षेत्रको संधियार कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा सो को क्ष्तिपुर्तिको जिम्मेवारी मेसिन लग्ने निकाय कै हुने छ

९.  काम नसकिकन मेसिन बिग्री वा अन्याकार्न्ले फिर्ता गर्न परेमा फिर्ता गर्न लाग्ने खर्च समेत मेशिन प्रयोग कर्ताले व्यहोनु पर्ने छ

१०.  खटिएका अपरेटर मेकानिक आदिले पौने ति ए डी ए तथा ओवर टाईम भट्ट प्रयोग कर्ताले व्यहोनु पर्ने छ

११.  मेसिन प्रयोग कर्ता ले अनिवार्य रुपमा समय मिति जनाई मेसिन बुझ्न पर्ने छ र फिर्ता गर्दा यस कार्यालयले अनिवार्य रुपमा समय र मिति जनाई बुझ्ने 

 

यान्त्रिक उपक्रम भाडा दर , (ईन्धन बाहेक) तालिका

सि न

मेसिन

सडक विभागको कोद

क्षमता बर्ग

भाडा दर

 

 

 

 

 

प्रति घण्टा रु

प्रति सिफ्ट रु

ट्रयाक दोजेर

०३१

१२०देखि १८० हर्ष पावर सम्म

१८००

१२६००

मिनी दुम्पर

०३५

१ घन मिटर सम्म

२५०

१७५०

मोटरग्रेदर

०५५

१८० देखि १४५ हर्ष पवेर साम

१२००

८४००

व्हिल लोदर

०६८

१.७५ देखि २.५ घन मिटर सम्म

१२००

८४००

व्हिल लोदर

०६८

१ देखि १.७५ घन मिटर सम्म

१०००

७०००

३ व्हिल लोदर

०९४

१२ टन सम्म

५००

३५००

पेदेस्तियं भईब्रेतिंग रोलेर

०९८

०.५ टन सम्म

४००

२८००

टिपेर ट्रक

११६

१५० हर्ष

४५०

३१५०

मिनी ट्रक

११७

 

३००

२१००

१०

वाटर तयान्कर

११९

६ किलो लिटर सम्म

५५०

३८५०

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation