कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway Khadga Lal Shrestha
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway राजीव कुमार झा er.rajeevjha21@gmail.com
3 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration कमल थापा tkamal088@gmail.com करार मा खटाइएको