दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/11

२०८१ जेठ २१

यस डिभिजनको परिसर भित्र पानी ट्याङ्की निर्माण कार्य गर्नु पर्ने भएको हुँदा कार्यालयमा सूचिकृत भएका सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपुर्तिकर्ताहरु र सूचिकृत नभएका समेतलाई व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित २०८१।०२।२७ गते कार्यालय समय भित्र यसै साथ संलग्न Bill of Quatity मा दररेट भरी उपलब्ध गराई दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 


डाउनलोड गर्नुहोस्