कार्य क्षेत्र

यस कार्यालयका मुख्य कामहरु
 क) आफ्नो मातहातका यान्त्रिक उपकरणहरु उचित मर्मत संभार तथा संचालन
 ख) सडक बिभाग यान्त्रिक महाशाखाको निति निर्देशन परिधि भित्र रहि प.क्षे.स.नि.को निर्देशनमा बिभागिय काममा यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध गराउने ।
 ग) चालु हालतका उपकरणहरु बिभागिय काममा प्रयाग नआई आईडल बसेको बेलामा नियमानुसार भाडा लिई ब्यक्ति ,ठेकेदार वा संध सस्था लाई माग अनुसार उपलब्ध गराउने ।