सामान्य जानकारी

सेबाहरुको सुची

यान्त्रिक उपक।ण तथा सबारीसाधनहरुको मर्मत संभार एबम संचालन । 
सेबाको बिबरण

(क) बिभागिय अमानती काममा मेशिन संचालन ।
(ख) भाडामा मेशिन संचालन ।

 सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा

नगरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ।

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अबस्थाका शर्तहरु 

नगरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ।

सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम भर्नुपर्ने भए सोको डाउनलोड गर्न सकिने ढाचा (Downloadable formats)

(क) कार्यालय, संघ–संस्था को हकमा लेटरहेडमा बिबरण खुलाईएको पत्र ।
(ख) अन्य व्यक्ति बिशेषको हकमा रु. १० को टिकट टासी बिबरण खुलाईएको निबेदन पत्र ।
(ग) Formats हरु www.dor.gov.np  बाट download गर्न सकिने ।

कामसँग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्क 
 
(क) बिभागिय÷अमानती काममा निःशुल्क  ।
(ख) भाडाको काममा सडक बिभागले तोकेको भाडादरमा  ।
(ग) भाडा दर रेट सडक बिभागको Website www.dor.gov.np  मा हेर्न सकिने ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation