कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Superintending Engineer First Class Engineering Civil Highway श्याम बहादुर खड्का shyamkhadka25@yahoo.com
2 Nayab Subba Administration General Administration सूर्य बहादुर खड्का
3 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account राजेन्द्र रायमाझी
4 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration भुमिका तारमी 083-520245 btaramigm@gmail.com
5 Office Assistant Classless Administration General Administration बजारु चौधरी
6 Office Assistant Classless Administration General Administration टोप वहादुर पुलामि
7 Office Assistant Classless Administration General Administration चैनु चौधरी