Standard Drawings

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
110.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
210.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22to35)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
315.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed reinforced concrete slab-deck२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
420.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed reinforced concrete slab-deck२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
525.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed reinforced concrete slab-deck२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
630.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed Prestressed concrete slab-deck२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
735.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed Prestressed concrete slab-deck२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
84.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
94.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22to35)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
1040.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed Prestressed concrete slab-deck२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
116.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
126.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22to35)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
138.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
148.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22-35)२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्