Design Documents

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Flexible pavement Design sheet 2021२०७८ आषाढ १०डाउनलोड गर्नुहोस्
2Pile Load Test Load Calculation२०७६ फाल्गुण २९डाउनलोड गर्नुहोस्
3Rigid Pavement Joint Design Sheet 2020२०७८ जेठ ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
4Surface Dressing Design२०७६ फाल्गुण २८डाउनलोड गर्नुहोस्