सवारी साधन

सवारी साधन

क्र.स विवरण Vehicle number अवस्था Status
1पिकअपचालुRunning
2ट्रयाक्टर चालुRunning
3मोटरसाईकलचालु-३, बिग्रेको- २.Running