सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूचीः 
  १. धारा जडान गर्नका लागि पिच काट्ने स्वीकृती
  २. पेट्रोल पम्प राख्ने स्वीकृती
  ३. निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर परिक्षण
सेवा प्राप्त गर्ने तरिकाः
  १. आवश्यक कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने । 
  २. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको पत्र र स्केज सहितको नक्सा  
  ३. रित पूर्वको निवेदन, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, नागरिकता, उद्योग दर्ता प्रमाण, साईट प्लान देखाईएको नक्सा, ट्राफिक प्रहरीको
    सिफारिस, गा.वि.स. को सिफारिस, भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र
४. आवश्यक निर्माण सामाग्रीको नमूनाको साथमा पत्र निवेदन 


सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको सर्तहरुः
  १. आवश्यक कागजात र प्रमाण प्राप्त भए पछि प्राप्त गर्न सकिने 
  २. नियम कानुन अनुसार मिल्ने भए सेवा प्राप्त गर्न सकिने 

कामसँग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्कः 
  १. इस्टिमेट अनुसार
  २. नियमानुसार 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation