सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :

 • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ
 • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने
 • राजमार्ग र सहायक मार्गहरुको मर्मत सम्भार तथा सुरक्षा सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गर्ने
 • सडक आयोजना सम्बन्धित आवस्यक तथांक अध्यावधिक गर्ने
 • लब टेस्ट सेवाहर उपलब्ध
 • Gradation test
 • California Bearing Ratio (CBR)
 • Compactation test
 • Field Density and Optimum Moisture Content (OMC)
 • Agreegate Impact Value(AIV) and Aggregate Crushing value (ACV) tests
 • Zinc Coat Test
 • Diameter and Uniformity tests for gabion wires
 • Slump test

 

सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ :

 • आयोजना माग गर्ने
 • जिल्ला परिसदबाट आयोजना सिफारिश गर्ने
 • सिफारिश भएका आयोजनाहरु सडक बिभाग तथा मन्त्रालय बाट सिफारिश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग बाट स्वीकृत हुने
 • कार्यालयले संचालन गरेका कार्याक्रम हरुको सुचना प्राप्त गर्ने
 • सेवा प्राप्त गर्न भर्नुपर्ने फारमको ढाचा : नमुना संलग्न छ
 • काम संग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्क :

लिखित सुचना प्राप्त गर्न रु १०/- को हुलाक तिक्त सहितको निबेडन

टेन्डर/ कोटेसनको डकुमेन्ट प्राप्त गर्न प्रचलित सार्बजनिक खरिद येनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सुल्क

अन्य सामान्य मौखिक जानकारीका लागि कुनै दस्तुर लाग्ने छैन

ल्याब टेस्ट का लागी आवस्यक दस्तुर सहितको निबेदन

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation