3 QRDC_Standard Drawings

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
140.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed Prestressed concrete slab-deck_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
235.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed Prestressed concrete slab-deck_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
330.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed Prestressed concrete slab-deck_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
425.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed reinforced concrete slab-deck_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
520.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed reinforced concrete slab-deck_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
615.0m simply supported span, cast-in-situ, 2-webbed reinforced concrete slab-deck_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
710.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22to35)_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
810.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
98.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22-35)_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
108.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
116.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22to35)_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७८ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
126.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)_compressed

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
134.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(22to35)

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
144.0m simply supported right span, cast-in-situ, reinforced concrete slab-deck(0to22)

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्