नियम कानुन

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1The Public Procurement Act, 2007 (English Version)२०७७ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ २०५८ आषाढ ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोल, डिजेल, एल.पि.ग्यांस फिलिंग स्टेशन स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८२०७८ फाल्गुण ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4रोड बोर्ड ऐन, २०५८२०५९ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३२०५३ माघ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६२०७७ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ २०५४ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७२०७७ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9सडक बाेर्ड ऐन, २००२ (English Version)२०७३ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10सडक बोर्ड निर्देशिका, २०६१२०७३ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11सडक विभागको योजना, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका, २०७८२०७८ चैत्र ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९२०४९ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली , २०५४२०५४ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३२०६३ पौष १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४२०७७ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७४२०७७ माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१२०३१ आश्विन २० डाउनलोड गर्नुहोस्