कार्य क्षेत्र

चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु

  • भारि उपकरण मर्मत सम्भार 
  • मध्यम उपकरण मर्मत सम्भार 
  • हेभि ईक्विपमेन्ट ढुवानी गर्नको लागि लो बेड तथा ट्रक मर्मत संचालन । 
  • सडक विभागको माग अनुसार उपलब्ध गराउने ।

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation