परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1testCircularसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3ठेक्काको म्याद थप फाइल Track गर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4पूंजिगततर्फ संचालित सम्पूर्ण योजना-कार्यक्रमहरुको बैंक प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5सडक विभागसंग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मासिक प्रगति सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6ठेक्काहरुको म्याद थपका फाईलहरु पेश गर्न अन्तिम पटक ताकेता गरिएको ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7ठेक्का प्रगति अनुगमन तथा ठेक्का प्रशासन सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण ०१फाइल उपलब्ध छैन
8पदस्थापन भएका रा.प.तृतीय श्रेणीका इन्जिनियरहरुको रमाना सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9सामरिक सडक मर्मत संभार कार्यको आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक समिक्षा तथा आ.व. २०७६।०७७ को प्रगति प्रतिवेदनको प्रस्तुति कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10सडक मर्मत सम्भार कार्यको आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक समिक्षा तथा आ.व. २०७६।०७७ को प्रगति प्रतिवेदनको प्रस्तुति कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11रुग्ण ठेक्कहरुको विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा मिति २०७६-१०-२१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
12थप बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा मिति २०७६-१०-२१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संस्थाको जग्गा अधिग्रहणको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
14खर्चको विवरण (FMIS) अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15CMS अपडेट गर्ने बारे ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सामान्य जानकारी


सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation