सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |

डिभिजन सडक कार्यालय

इलाम नगरपालीका - २,इलाम

टेलीफोन न. : ०२७-५२००४९ / ५२०२९६

ईमेल : droilam72@gmail.com

फ्याक्स : ०२७-५२००४९

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation