डि ओ आर, रोड इम्पुर्भमेन्ट प्रोजेक्ट

DOR, Road Improvement Project
Phase-II (Under Implementation Process)

 Project Name  Road Improvement Project
 The Implementing Agency  Department of Roads under Ministry of Physical Infrastructure and Transport
 Financed by  EXIM Bank 's of India Line of Credit (LOC) of US$ 250 million to GON of Nepal
 Date of Agreement  21 October, 2011
 Date of Effectiveness  21 October, 2011
 Project Cost  US$ 80 million

१ कार्यालय सम्बन्धि विवरण :

१.१ कार्यालयको ईतिहास : नेपाल सरकार र  भारत सकार, EXIM बैंक of India बीच 14 oct 2007मा भएको ऋण सहयोग सम्झौतामा देसका विविन्न जिल्लाहरुमा सदखारू निर्माण स्तारुन्नती गर्ने उदेस्यले आ.व. ०६४/०६५ मा कार्यालय स्थापना भई प्रथम चरण phasell बाट सुरु भएको निर्माण कार्य मिति 21oct 2011 को सम्झौता आनुषर phasell र मिति november 25, 2015 को सम्झौता आनुसार phaseलल चरणका कार्यहरु वी रहेको छ

१.२ चालु आवस्थामा रहेको योजना तथा कर्यकम्हारू : यस आयोजना मार्फत हाल चालु आर्थिक बर्समा प्रथम चरणको बाकी कार्य र दोस्रो चरणका निम्न सदखारुको निर्माण स्तार्न्न्ति गर्ने काम भैरहेको छ

 phase ll अन्तर्गतका परामर्श दाता छनौट कार्य भई रहेको छ

निम्न

१. राजविराज सडक प्रथमको बाकि कार्य

२. लामोसखु तामाकोशी जीरी सडक

३. सहिद मार्ग सडक घोराही घर्ति गाउ खण्ड

४. लुम्बिनी बुद्धित सर्किट सडक

 

५.  साफेबगर मतर्दी सडक बर्जुगाद मार्तडी खण्ड

६ बर्द्घट पाल्दादा त्रिबेणी सडक

७ बालाजु  रानीपौवा ककनी त्रिशुली सडक

८ चाहारे बिधुर सडक

९बल्खु दक्क्षिन्कलि सडक

१० भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट सडक

११ भरतपुर रामपुर मेगौली सडक

१२ जनकपुर परिकामा सडक

१.३कार्यालयको स्पस्ट द्रिस्तिकों, लक्ष्य र उदेश्य : राष्ट्रिय प्राथमिकता आनुरूप सदखारुको यकिन गरि स्तरोन्नति सुधार कार्य सम्पधन गर्ने र बर्साई भरि यातायात सुबिधा उपलब्ध गरी दोहोरो सडक संजालको बिकस्क गरि राष्ट्र निर्माण तथा निवारण लाई सहयोग पुर्याउने

१.४ काम्संगा सम्बन्धित साखाहरु तथा कार्यालयहरु :

 श्री सहिद मार्ग सडक योजना, लिवांग , रोल्पा

श्री साफेबगर मतर्दी सडक योजना, साफेबगर, अछाम

श्री लुम्बिनी परिक्रमा बर्दघाट पाल्दादा  त्रिबेणी सडक योजना, कालिकानगर, रुपन्धेही

श्री लामोसाखु तामाकोशी जिरी सडक योजाना, थुम्पाखर, सिन्दुपल्चोक

श्री बालाजु त्रिसुली चाहारे बिदुर सडक योजना नया बानेश्वोर,काठमाडौँ 

श्री भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट बल्खु दक्क्षिन्क्कलि सडक योजना नया बानेश्वोर काठमाडौँ

श्री जनकपुर परिक्रमा बरतपुर रामपुर मेघौली सडक योजना, बर्दिबश, महोतरी

श्री राजविराज सडक योजना दि स का लहान सिरहा

 

१.५ सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना, सम्पर्का  न.: श्री सडक सुधार आयोजना, नयाबनेश्वोर, काठमाडौँ ०१-४११५८५२,०१४११५५२३, फ्याक्स न ४११५५७१

२ कार्यालय कार्कारी प्रमूख लगायत प्रमुख पधदिकारिहरुको परिचय तथा उनीहरुको स्पस्था जिमेवारी

१.
 प्रोजेक्ट कोर्दिनेतोर श्री बेद कण्ठ योगल

२. सिनियोर दिविसिओनल् ईन्गीनीर श्री प्रकाश भक्त उपाध्याय

३ ईन्गीनीर श्री दृस्टी काफ्ले

४. ईन्गीनीर श्री धुर्ब कुमार झा

५. लेखा आधिकृत श्री शंकर न्यौपाने

आयोजनाको तोकिय्को लक्ष्य अनुशारको उपलब्धि हासिल गर्ने कार्य

२.१ कार्यालयको संगठनात्मक ढाचा :

सि .न. नाम थर पद फोन न. फोटो ईमेल आई डी
१. श्री बेद कण्ठ योगल प्रोजेक्ट कोर्दिनातोर ९८५११७४१७२   yogolbk@gmail.com
२. श्री प्रकाश भक्त उपाद्याय सि .डी. ई . ९८५१०११९७७   p_upd@yahoo.com
३. श्री दृस्टी काफ्ले ईन्जिनीर ९८५११५२८१०   kaphledristi1@gmail.com
४. श्री धुर्ब कुमार झा ईन्जिनीर ९८१०३२३३२३   jhadhurwa@gmail
५. श्री शंकर न्यौपाने लेखा अधिकृत ९८४१४१७४७४   sr_neu14@yahoo.com

३. कार्यालयको संचिप्त विवरण:

३.१ नागरिक बडापत्र :

३.२ सेवाहरुको सुची

३.४ सेवाको विवरण

३.४ सेवा कसरि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा

३.५ सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका सर्तहरु :

३.६ सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम भर्नु भए सोको डाउनलोड गर्न सकिने ढाचा दौन्लोअदब्ले फोर्मेत

३.७ काम्संगा सम्बन्धित दस्तुर तथा सुल्क:

४. कार्यालयमा रहेको सवारी साधनहरुको बिबरण :

सि. न. सवारी साधनको किसिम संख्या अवस्था बिग्रेको चालु           
१. mistubishui pajero, se 1 jha 164 चालु मर्मत गर्नु पर्ने अवस्थाको पुरानो  
२. Nisan Hi Lux, Ba 1 Jha 8949 चालु  

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation