Terms and conditions

Term And Condition For The Hire To Hire The Equipment

 

     सडक बिभाग र निवेदकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु ( लागु मिति २०५८।४।१ देखि )
     
१    साधारण तया बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घण्टाको १ सिफ्ट हुनेछ । तर यान्त्रिक उपकरण भाडामा लिने निकायले माग गरेमा अन्य कुनै समयवाट १० घण्टाको १ सिफ्ट कायम गरि यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिन सकिनेछ । १ दिनमा १० घण्टा भन्दा बढी २० घण्टा सम्म चलेमा २ सिफ्टको भाडा लाग्ने छ । बिहान ० बजे देखि राती १२ बजे सम्मको समयलाई १ दिन मानिने छ ।
    
२    १ दिनको लागि यान्त्रिक उपकरण माग भएमा ७ घण्टा सम्म वा ७ घण्टा भन्दा बढीको लागि पनि जयगचथि जष्चभ चबतभ अनुसार यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिइनेछ । यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिईएको समय देखि यान्त्रिक उपकरण फिर्ता नबुझाए सम्म यान्त्रिक उपकरण चले पनि नचले पनि (यान्त्रिक उपकरण बिग्रिएको अवस्थामा वाहेक) पुरा भाडा लाग्नेछ ।
    
३    यान्त्रिक उपकरण बिग्रिएको समयको भाडा नलाग्ने र यान्त्रिक उपकरण बिग्रीएको दिन यान्त्रिक उपकरण संचालन भएमा १० घण्टा संचालन हुदा १ सिफ्टको भाडा लिने गरी चलेको घण्टाको अनुपातमा भाडा लाग्नेछ ।
    
४    सार्बजनिक बिदाको दिन यान्त्रिक उपकरण संचालन नभएमा भाडा लाग्ने छैन ।
    
५    काम भएको ठाउंमा यान्त्रिक उपकरणको कुनै पनि हानि नोक्सानी चोरि नहुने गरि रेखदेख गर्ने उत्तरदायित्व निवेदकको हुनेछ ।
    
६    यान्त्रिक उपकरण लैजानु भन्दा पहिले निबेदकले सम्बन्धित यान्त्रिक निकायद्धारा भाडा वापत निर्धारित पेश्की धरौटी स्वरुप कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । जति समयको लागि यान्त्रिक उपकरण माग गरिएको छ, अथवा सम्वन्धित यान्त्रिक निकायवाट इष्टिमेट गरिएको छ, सो समयको लाग्ने भाडा रकममा २५ प्रतिशत थप गरि हुन आउने रकम सम्बन्धित यान्त्रिक निकायको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
    
७    इष्टिमेट भन्दा बढी काम गर्न सम्बन्धित यान्त्रिक निकायको थप स्वीकृति लिनुपर्नेछ र नियम (६) अनुसार पुनः धरौटी दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
    
८     यान्त्रिक उपकरण भाडा सम्वन्धमा कुनै कुरा स्पष्ट नभै बिवाद उत्पन्न भएमा सडक बिभागको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
    
९     यान्त्रिक उपकरण भाडा वापत बिल गर्ने र यान्त्रिक उपकरण भाडा असुल गरि तोकिएको प्रतिशत अनुसार राजस्व तथा कार्य संचालन कोषमा जम्मा गर्ने अधिकार र कर्तव्य यान्त्रिक उपकरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धित क्षेत्रको यान्त्रिक निकायको हुनेछ ।
    
१०    यान्त्रिक उपकरण चलेको समय, यान्त्रिक उपकरण बिग्रेको समय, यान्त्रिक उपकरणवाट उठेको राजस्व, यान्त्रिक उपकरणमा भएको खर्च आदीको रेकर्ड राख्ने कर्तव्य यान्त्रिक उपकरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धित यान्त्रिक निकायको हुनेछ ।
    
११    प्रत्येक दिन काम समाप्त भएपछि यान्त्रिक उपकरणको फ्युल टेंकमा निवेदकले आफ्नो तर्फवाट इन्धन हाली अबश्यमेव भरि गर्नु पर्नेछ ।
    
१२     कुनै समयमा पनि कार्यालयको आवश्यकता अनुसार वा प्राविधिक कारणले कुनै पनि यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिने नदिने फिल्डमा प्रयोग भैरहेको यान्त्रिक उपकरण पनि संचालन गर्ने नगर्ने, निवेदकलाई पुर्वःसूचना नदिइकन यान्त्रिक उपकरण फिर्ता ल्याउने अधिकार सम्वन्धित यान्त्रिक निकायको हुनेछ ।
    
१३    यान्त्रिक उपकरण लैजान, संचालन गर्न र फिर्ता गर्न आवश्यक इन्धनको व्यवस्था निवेदकले गर्नु पर्नेछ । फिर्ता गर्न आवश्यक इन्धन निवेदकले नराखेमा धरौटीवाट आवश्यक रकमको इन्धन खरिद गर्ने अधिकार पनि सम्वन्धित यान्त्रिक निकायमा निहित हुनेछ ।
    
१४     यान्त्रिक उपकरणहरु काम गर्दा बिग्रन गई मर्मत गर्न समय लागेको कारणवाट निवेदकको काममा कुनै प्रकारको बाधा नोक्सानी पर्न गएमा सो वारे बिभाग जिम्मेवार रहने छैन ।
    
१५     यान्त्रिक उपकरणहरु जुन कामको लागि जसलाई भाडामा दिइएको छ सो बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाईने छैन ।
    
१६    यान्त्रिक उपकरणहरु उचित प्रयोग नभएको अवस्थामा सम्वन्धित यान्त्रिक निकायले आवश्यक कार्यवाही गरी सो को जानकारी सडक बिभागमा समेत दिइने छ ।
    
१७     यान्त्रिक उपकरण संचालन गर्दा कार्य क्षेत्रका संधियार कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा सो को क्षतीपूर्तीको जिम्मेवारी यान्त्रिक उपकरण भाडामा लग्ने निकायकै हुनेछ ।
    
१८    एउटा निकायलाई भाडामा दिईएको यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिने यान्त्रिक निकायले आफ्नो वर्कशपमा फिर्ता नल्याई ढुवानी सुबिधालाई ध्यानमा राखी अर्को निकायलाई भाडामा दिन सकिने छ तर एउटा निकायको यान्त्रिक उपकरण संचालन घण्टा अर्को निकायको यान्त्रिक उपकरण संचालन घण्टा संग जोड्न सकिने छैन ।
    
१९    निम्न लिखित यान्त्रिक उपकरणहरु भाडामा दिदा भाडामा यान्त्रिक उपकरण लिनेले आफ्नै खर्चमा यान्त्रिक उपकरण भ्चभअतष्यलर ऋयmmष्ककष्यलष्लनर म्ष्कmबलतष्लिन गर्नु पर्नेछ र लामो समयको लागि भाडामा जाने यस्ता यान्त्रिक उपकरणहरुको संचालनको रेखदेख गर्न भाडामा यान्त्रिक उपकरण लाने व्यक्तिले नै सडक विभागवाट सुपरभाइजर लानु पर्नेछ । उक्त यान्त्रिक उपकरण संचालनका लागि आवश्यक कामदारहरुको टोली राख्ने शर्तमा मात्र सम्वन्धित यान्त्रिक निकायवाट यान्त्रिक उपकरण उपलब्ध गराइने छ ।
    
    यान्त्रिक उपकरणहरु ः
    ज्ञ ब्कजउजबति एबिलत द्द एष्भि म्चष्खभच घ क्तयलभ ऋचगकजभच द्ध न्भलभचबतयच
    
२०    एष्भि म्चष्खभच अन्य यान्त्रिक उपकरणहरु भन्दा भिन्न प्रकृतिको उपकरण (विशेष गरि पुल निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने) भएकोले यो उपकरण कार्यस्थलमा लैजानु अगाडी म्ष्कmबलतष्लिन गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा पुगे पछि भ्चभअतष्यलर ऋयmmष्ककष्यलष्लन गर्नुपर्ने र काम समाप्त भएपछि पुनः म्ष्कmबलतष्लिन गरि सम्वन्धित यान्त्रिक निकायमा पु¥याउनु पर्ने हुदा उपरोक्त कार्यहरु गर्न २०—२५ दिन लाग्न जाने देखिन्छ । उक्त अवधिमा उपकरण संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले पुरै अवधिको भाडा लगाउदा उपभोक्तालाई मर्का पर्न जाने र भाडामा प्रयोग गर्न समेत हतोत्साह हुने एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ भाडा नलगाउदा श्री ५ को सरकारलाई वेफाइदा हुने हुन्छ । तसर्थ उक्त कार्यमा उपकरण प्रयोग भए वापत वढिमा २० दिन सम्मको लागि सिफ्ट हायर रेट अनुसार लाग्ने भाडाको ५ प्रतिशत मात्र भाडा लाग्नेछ ।
यसै गरी एष्भि म्चष्खभच उपकरण कार्यको प्रकृती हेर्दा लगातार दिनभरी संचालन गर्न नसकिने हुन्छ । नयां एष्भि ठोक्ने क्रममा समय समयमा उपकरण बन्द गरी पुनः संचालन गर्नुपर्ने भएकोले उपकरण बिना संचालन बस्ने हुन्छ । यसरी उपकरण विना संचालन बसेको अवस्थामा सो अबधिको ५० प्रतिशत अबधिमा भाडा नलाग्ने, बांकी ५० प्रतिशत अवधिमा पुरा भाडा लाग्ने र उपकरण संचालन भएको अवधिको पुरा भाडा लाग्नेछ ।
उदाहरणको लागि कुनै ठेकेदारले ८० दिनको लागि एष्भि म्चष्खभच भाडामा लिएमा ८० दिनमा २० दिनको लागि सिफ्ट हायर रेट अनुसार लाग्ने भाडाको ५ प्रतिशत भाडा लाग्ने, उक्त २० दिन कटाई बांकी ६० दिन अवधि भित्र ३० दिन उक्त उपकरण बिना संचालन बसेमा १५ दिनको लागि भाडा नलाग्ने र बिना संचालन वसेको बांकी १५ दिन र मेशिन चलेको ३० दिन गरी जम्मा ४५ दिनको सिफ्ट हायर रेट अनुसार पुरा भाडा लाग्नेछ ।
तर यो यान्त्रिक उपकरण एष्भि म्चष्खभच को रुपमा प्रयोग नगरी म्चबन ष्लिभ,ऋचबलभ आदी अन्य उपकरणको रुपमा प्रयोग भएमा उपरोक्त सुविधा दिइने छैन
    
२१    यान्त्रिक उपकरण उपलब्ध गराउदा यान्त्रिक उपकरण प्रयोग कर्ताले अनिवार्य रुपमा समय र मिति जनाई यान्त्रिक उपकरण वुझ्नु पर्नेछ । यान्त्रिक उपकरण फिर्ता गर्दा यान्त्रिक उपकरण फिर्ता बुझ्ने निकायले अनिवार्य रुपमा समय र मिति जनाई वुझ्नु पर्नेछ ।
    
२२    यान्त्रिक उपकरण भाडामा लिदा यान्त्रिक उपकरण साथ अप्रेटर पनि खटाई पठाइने छ । सडक विभाग भन्दा वाहिरका अप्रेटरलाई उक्त यान्त्रिक उपकरण चलाउन लगाउनु परेमा विभागीय स्वीकृती लिनु पर्नेछ ।
    
२३    कुनै यान्त्रिक उपकरण लो वेड ट्रेलर, ट्रक वा अन्य ढुवानी साधनमा राखी बोकी लगेमा बोकिएको यान्त्रिक उपकरण फिर्ता भएको दिन १ मात्र भाडा नलाग्ने र अन्य सवै दिन बोकिएको यान्त्रिक उपकरणको पनि पुरा भाडा लाग्नेछ ।
    
२४    काम नसकिकन यान्त्रिक उपकरण बिग्रि वा अन्य कारणले फिर्ता गर्न परेमा फिर्ता गर्न लाग्ने खर्च समेत प्रयोग कर्ताले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
    
२५    यान्त्रिक उपकरण प्रयोग भए वापत सम्वन्धित यान्त्रिक निकायवाट बिल पेश भएको १५ दिन भित्र भाडा रकम भुक्तानी गरि सक्नु पर्नेछ । अन्यथा १० प्रतिशत व्याज सहित असूल गरिनेछ ।
    
२६    खटिएको अप्रेटर÷ मेकानिक आदीले पाउने टि.ए.डि.ए. तथा ओभर टाइम भत्ता यान्त्रिक उपकरण प्रयोग कर्ताले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
    
२७    आवश्यकतानुसार सडक विभागले अरु थप शर्तहरु पनि राख्न सक्ने छ ।
    
२८    विभागीय ठेकेदारलाई यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिदा पनि च्गललष्लन दष्ििक वाट कट्टा गर्ने व्यवस्था नगरी अग्रिम धरौटी जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था कायमै राख्ने ।
    
२९    यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिने कार्य हेभी इक्युपमेण्ट डिभिजन ÷ यान्त्रिक तालिम केन्द्र ÷ यान्त्रिक कार्यालय आदी यान्त्रिक निकायले मात्र गर्ने व्यवस्था कायमै राख्ने । तर सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन सडक कार्यालय ÷ योजना आदीमा रहेको यान्त्रिक उपकरण उक्त डिभिजन सडक कार्यालय ÷ योजनावाट भाडामा दिनपर्ने अवस्था आई परेमा आवश्यक धरौटी सम्वन्धित यान्त्रिक निकायमा जम्मा गर्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालय ÷ योजनावाट नियमानुसार भाडामा दिन सम्वन्धित यान्त्रिक निकायले स्वीकृति दिन सकिने छ ।
    
३०    कुनै यान्त्रिक उपकरणको भाडा दर निर्धारण हुन छुट भएको पाईएमा २०५८ जेष्ठ मसान्त भित्र सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखामा आईपुग्ने गरी कुरियरवाट जानकारी पठाउने ।
    
३१    सिफ्ट हायर रेट अनुसार यान्त्रिक उपकरण भाडामा दिने प्रथा पहिलो पल्ट शुरु गरिन लागेको हुदा यसले राजस्व संकलन तथा यान्त्रिक उपकरण संचालनमा कस्तो प्रभाव पर्छ सो समेतको मुल्यांकन २(दुई) वर्ष भित्र गरी यान्त्रिक उपकरण भाडा दर संशोधन गर्नु पर्ने हुदा यस परिपत्र अनुसार मेशिन भाडामा दिदा व्यवहारिक कठिनाई परेमा सो को प्रतिकृया यस महाशाखामा पठाउने ।
    
३२    सडक विभागले बार्षिक रुपमा मेशिन मर्मत संभारको लागि कार्यक्रम र बजेट अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्दा भाडावाट उठ्ने अनुमानित रकम र खर्च, संचित कोषवाट बिनियोजन हुन माग गरिएको रकमवाट गरिने मर्मत संभार र बजेटको क्ष्ल्त्भ्न्च्ब्त्भ्म् कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने र सडक विभागले कार्य संचालन कोषवाट उपलब्ध गर्ने रकमलाई समेत विचार गरी मेशिन मर्मत संभारका लागि अर्थ मन्त्रालयवाट बजेट बिनियोजन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयको सहमती पत्रमा उल्लेख भएकोले बार्षिक बजेट माग गर्दा सो अनुसार गर्ने ।
    
३३    मेशिन भाडावाट विभिन्न कार्यालयवाट उठ्ने रकमको एकमुष्ट राजस्व असुली विवरण हरेक महिना अर्थ मन्त्रालय, राजस्व महाशाखालाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयको सहमती पत्रमा उल्लेख भएकोले सो अनुसारको विवरण हरेक महिना अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखामा पठाई यस महाशालाई जानकारी दिने ।

 

 

SNNameDownload
1 Download
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation